پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 26 آبان 1399

برگزاری وبینار مشترک پژوهشگاه نیرو با انجمن علمی انرژی زمین گرمایی ایران- آبان 1399

پیرو توافق های بعمل آمده بین طرح انرژی زمین گرمایی و انجمن علمی انرژی زمین گرمایی ایران، وبیناری با عنوان"معرفی انرژی زمین گرمایی و نشانه های سطحی آن" از ساعت 14/00 الی 16/00 روز چهارشنبه مورخ 1399/8/21 توسط مجری طرح انرژی زمین گرمایی برگزار گردید. طبق هماهنگی‌های بعمل آمده، فرآیند اطلاع رسانی وبینار مذکور بر عهده دبیرخانه انجمن مذکور بود. وبنیار یاد شده برای دانشجویانی از دانشگاه‌های کشور و اعضای انجمن علمی انرژی زمین گرمایی ایران، برگزار گردید. یادآور می‌گردد که بر مبنای توافق‌های بعمل آمده، مقرر شده است تا پایان سال 1399، دو وبینار دیگر نیز در حوزه انرژی زمین گرمایی، توسط کارشناسان پژوهشگاه نیرو برای علاقه مندان به این انرژی تجدیدپذیر، ارائه گردد.