پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 20 آبان 1399

تجاری سازی نقش تعیین کننده در ارزش آفرینی ایده دارد

دکتر محمدصالح اولیاء معاون تحقیقات و منابع انسانی وزیر نیرو با اشاره به اینکه تاکنون ۳۵ نمونه و طرح تحقیقاتی به نتیجه رسیده است، تاکید کرد: پس از تولید محصول پذیرش بازار و حتی خدمات پس از فروش کار دشواری است، اما در نهایت تجاری سازی تعیین کننده است، چون ارزش آفرینی که ایده و محصول ایجاد می کند در بخش نهایی(تجاری سازی) تعیین کننده است و ورود به بازار به لحاظ مالی ارزشمند است
وی با بیان اینکه از هر ۱۰۰۰ ایده تنها یک ایده به مرحله تجاری سازی و بازار می رسد، گفت: این رویداد با هدف تکمیل چرخش ایده به محصول و ارائه محصول به بازار برگزار شده است.
اولیاء با بیان اینکه تاکنون ۳۵ نمونه و طرح تحقیقاتی به نتیجه رسیده است، در ادامه اظهار کرد: پس از تولید محصول پذیرش بازار و حتی خدمات پس از فروش کار دشواری است.
معاون تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو با بیان اینکه محصولی که توانست گام های آخر را طی کند، زمانی می تواند در خدمت جامعه باشد که تجاری سازی شده باشد، خاطرنشان کرد: از این رو نیازمند طراحی مکانیزمی هستیم که پژوهشگر را در مسیری هدایت کند که محصول وی با اطمینان به بازار برسد.
اولیاء ادامه داد: در نگاه اکوسیستمی و زیست بومی به نوآوری و فناوری از قبل عناصری در کنار هم داشته ایم از آن جمله مصرف کننده محصولات فناورانه، پژوهشگاه نیرو بعنوان تولیدکننده و عرضه کننده ایده و تحقیق و فناوری، صندوق نوآوری، پارک علم و فناوری و ... از عناصر این اکوسیستم هستند.
وی با بیان اینکه در این اکوسیستم سعی می شود نظم بیشتری  ایجاد شود، افزود: در این فضا باید مواردی تقویت و برخی موارد اضافه شود تا فرایند تبدیل ایده به محصول و بازار بهتر انجام شود. این اکوسیستم مبنی بر عملکرد عناصر درون و برون سیستمی است که شامل دانشگاه ها، مراکز پژوهشی، درون صنعت، نهادهای مالی و پشتیبان به عنوان تسهیل کنندگان از عناصر در اکوسیستم است.
معاون تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو حضور داوطلبانه عناصر را از ویژگی های مهم این اکوسیستم برشمرد و افزود: این عناصر داوطلبانه به علت احساس کسب ارزش از تبادلات بین عناصر، همگی به حضور در این اکوسیستم و زیست بوم تمایل دارند.
اولیاء با بیان اینکه در این اکوسیستم مجموعه ای از بازیگران در کنار هم قرار می گیرند و با یکدیگر تعامل دارند و از این بابت منتفع می شوند، گفت: بخش تقاضا در اکوسیستم نیازمند توجه ویژه ای است، در بخش عرضه در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی در کشور شاهد حضور خوب شرکتها در سطوح مختلف تولید هستیم، اما پس از طی این دوران با حمایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت علمی ریاست جمهوری و دستگاههای اجرایی شاهد تقویت و بلوغ آنها خواهیم بود.
وی با تأکید بر ضرورت استفاده از خدمات مشاوره ای تعاملات با نهادهای مالی و پشتیبان برای تجاری سازی طرح یادآور شد: به استاندارد در صنعت تولید محصولات هم باید توجه شود.