پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 22 مهر 1399

ممیزی داخلی شش ماهه اول سال 1399 آزمایشگاه‌های مرجع پژوهشگاه نیرو انجام شد

این ممیزی به منظور كنترل دوره‌ای و اطمينان از انطباق سيستم كيفيت آزمايشگاه با الزامات تعريف شده در استاندارد ISO/IEC 17025، در آزمایشگاه‌های پژوهشگاه نیرو انجام شد.
هدف از اجرای فرايند ممیزی داخلی، كنترل دوره‌ای برای اطمينان از انطباق سيستم كيفيت آزمايشگاه با الزامات تعريف شده در استاندارد ISO/IEC 17025، نظامنامه كيفيت و روش‌های اجرايی تدوين شده در آزمايشگاه به منظور ارزيابی اثربخشی، مطلوبيت و تداوم مناسب بودن سيستم مديريت در آزمایشگاه به صورت سيستماتيك می‌باشد.
ممیزی داخلی شش ماهه اول سال 1399 آزمایشگاه‌های مرجع پژوهشگاه نیرو، توسط کارشناسان ممیزی پژوهشگاه نیرو که دارای مدارک مربوطه براساس استاندارد ISO/IEC 17025 هستند، انجام شد. این ممیزی براساس برنامه‌ریزی سالیانه، توسط کارشناسان ممیزی پژوهشگاه نیرو آقایان عباس فیضی‌نیا، مسعود رضائی سامان کندی، فرشید منصوربخت، علی سبزی، علی صنعتگران و سرکار خانم نامجو که دارای مدرک مربوطه بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025 هستند، اجرا و گزارش ممیزی تهیه گردیده است.