پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 15 مهر 1399

برگزاری دومین جلسه کمیسیون فنی پروژه "امکان سنجی بهره برداری از پمپ های حرارتی زمین گرمایی، بررسی گلوگاه های توسعه آنها و ارائه راهکارهای مناسب جهت کاربرد گسترده آنها در کشور"، مهرماه 1399

در روز یکشنبه مورخ 1399/7/13، دومین جلسه کمیسیون فنی پروژه "امکان سنجی بهره برداری از پمپ های حرارتی زمین گرمایی، بررسی گلوگاه های توسعه آنها و ارائه راهکارهای مناسب جهت کاربرد گسترده آنها در کشور"، با حضور مجری طرح انرژی زمین گرمایی، مدیر پروژه، ناظر پروژه، نماینده کنترل پروژه طرح، کارشناس طرح و همچنین، نماینده شرکت انرژی گستران تجدیدپذیر (مجری پروژه) به صورت مجازی برگزار گردید. این جلسه به منظور بررسی گزارش های مراحل سوم، چهارم و پنجم پروژه یادشده، برگزار گردید.
در ابتدای جلسه، مجری طرح زمین گرمایی، توضیحات مختصری را در خصوص پروژه فوق الذکر، ارائه نمود. سپس، در ادامه، نماینده شرکت انرژی گستران، نتایج بدست آمده از مراحل یاد شده را برای حضار ارائه نمود. یادآور می گردد که مراحل سوم، چهارم و پنجم پروژه، به ترتیب شامل بررسی و شناخت شرکت های داخلی دارای تجربه فعالیت در حوزه پمپ های حرارتی زمین گرمایی، مطالعه و جمع آوری اطلاعات و قوانین مرتبط با انرژی در کشور و همچنین، بررسی تجربیات کشورهای دارای تکنولوژی سیستم های پمپ حرارتی زمین گرمایی (شامل کشورهای آلمان، هلند و امریکا) می گردند. در خاتمه و با موافقت حضار در جلسه، گزارش های مراحل فوق الذکر، مورد تأیید قرار گرفتند.