پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 31 شهریور 1399

ابلاغ عضویت اعضاء کمیته‌های راهبری طرح‌های جامع نیازسنجی، اولویت بندی،طراحی، تجهیز، راه اندازی و توسعه آزمایشگاه های صنعت برق و انرژی در حوزه‌های تخصصی چهارگانه تولید، انتقال، توزیع و انرژی

در راستای حمایت از توسعه متوازن توانمندی آزمایشگاهی مطابق نیاز روز و اولویت‌های صنعت برق به آزمون و همچنین اجرای نظام‌نامه مدیریت و راهبری پژوهش و فناوری وزارت نیرو و همچنین مطابق با دستورالعمل راهبری طرح‌های تحقیقات کاربردی و توسعه فناوری و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های آزمایشگاهی کشور در صنعت برق و انرژی، نسبت به تعریف و ابلاغ طرح‌های جامع نیازسنجی، اولویت بندی،طراحی، تجهیز، راه‌اندازی و توسعه آزمایشگاه‌های صنعت برق و انرژی در حوزه‌های تخصصی چهارگانه تولید، انتقال، توزیع و انرژی با نظارت دفتر برنامه‌ریزی و تایید صلاحیت آزمایشگاه‌های صنعت برق و انرژی در مرکز آزمون، بازرسی و استاندارد نیرو(آبانیرو) اقدام گردید.
در این راستا به‌منظور ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی فعالیت‌های طرح‌های مذکور با شرکت‌های مادر تخصصی مربوطه، بخش‌های مختلف صنعت برق، مراکز پژوهشی و دانشگاه‌ها در حوزه آزمایشگاه‌ها و هدایت کمیته‌های راهبری، نسبت به انجام مکاتبات و تعیین اعضاء کمیته‌های مذکور اقدام شد.
بر این اساس کمیته‌های راهبری مستقل در چهار حوزه تولید، انتقال، توزیع و انرژی متشکل از نمایندگان شرکت‌های مادر تخصصی، معاونت‌های تخصصی پژوهشگاه نیرو، دانشگاه‌ها، نمایندگان صنعت و مجریان طرح‌های مربوطه در حوزه‌های تولید، انتقال، توزیع و انرژی توسط مرکز آزمون، بازرسی و استاندارد نیرو (آبانیرو) در مردادماه 1399 تشکیل گردید.
مسئولیت راهبری طرح، دستیابی به اهداف، برنامه‌ها و اولویت‌های صنعت برق کشور در زمینه آزمون مورد نیاز براساس شاخص‌ها و معیارهای مناسب و تبیین و ارایه سیاست‌های تأمین مالی برای خوشه پروژه‌های طرح‌ها و نظارت بر روند پیشرفت آنها و توسعه شبکه آزمایشگاهی، مشارکت بخش خصوصی و ایجاد شبکه‌ی متخصصین از جمله وظایف اصلی اعضاء کمیته‌های راهبری می‌باشند.