پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 22 شهریور 1399

ابلاغ عضویت اعضاء کمیته‌های راهبری طرح‌های جامع نیازسنجی، اولویت‌بندی، تدوین، بازنگری و الحاقیه استانداردها در حوزه‌های تخصصی چهارگانه تولید، انتقال، توزیع و انرژی

در راستای تحقق و پیاده‌سازی نظام‌نامه استانداردهای صنعت برق و به‌منظور جهت‌دهی تحقیقات و توسعه برای تأمین نیازمندی‌های صنعت برق به استانداردها و دستورالعمل‌های مرتبط و همچنین اجرای نظام‌نامه مدیریت و راهبری پژوهش و فناوری وزارت نیرو مطابق با دستورالعمل راهبری طرح‌های تحقیقات کاربردی و توسعه فناوری، نسبت به تعریف طرح‌های جامع نیازسنجی، اولویت‌بندی، تدوین، بازنگری و الحاقیه استانداردها در حوزه‌های تخصصی چهارگانه تولید، انتقال، توزیع و انرژی اقدام گردید.
در این راستا به‌منظور ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی فعالیت‌های طرح‌های مذکور با اولویت‌های شرکت‌های مادر تخصصی مربوطه، بخش‌های مختلف صنعت برق، مراکز تحقیقاتی، پژوهشی و دانشگاه‌ها تحت نظارت و هدایت کمیته‌های راهبری، نسبت به انجام مکاتبات و تعیین اعضاء کمیته‌های مذکور نیز اقدام شد.
بر این اساس ابلاغ عضویت بیش از 30 نفر از اعضاء کمیته‌های راهبری متشکل از نمایندگان شرکت‌های مادر تخصصی، معاونت‌های تخصصی، دانشگاه‌ها، نمایندگان صنعت و مجریان طرح‌های مربوطه در حوزه‌های تولید، انتقال، توزیع و انرژی توسط مرکز آزمون، بازرسی و استاندارد نیرو (آبانیرو) صورت گرفت.
مسئولیت راهبری طرح، دستیابی به اهداف، برنامه‌ها و اولویت‌های صنعت برق کشور در زمینه استانداردها و دستورالعمل‌های مورد نیاز براساس شاخص‌ها و معیارهای مناسب و نظارت بر انطباق فعالیت‌های طرح در راستای تحقق نظام‎‌نامه استانداردهای صنعت برق از جمله تأیید پیش‌نویس استانداردهای تدوین شده جهت ارائه به کمیته کارشناسی، بررسی و تأیید نهایی استانداردهای تدوین شده جهت هماهنگی برای ابلاغ استانداردها به عنوان استانداردهای کارخانه‌ای یا ملی، از جمله وظایف اصلی اعضاء کمیته‌های راهبری می‌باشند.