پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 25 مرداد 1399

تصويب ضابطه شماره 797 سازمان برنامه و بودجه با همكاري مركز توسعه فناوري خودروي برقي پژوهشگاه نيرو

در چارچوب ماده ( 34 ) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور موضوع نظام فني و اجرايي يكپارچه، ماده 23 قانون برنامه و بودجه و آيين‌نامه استانداردهاي اجرايي طرح‌هاي عمراني به پيوست ضابطه شماره 797 اين سازمان ، با عنوان مشخصات فني و اجرايي طراحي، نصب و بهرهبرداري از ايستگاههاي عمومي شارژ خودرو و موتورسيكلت برقي در قالب 9 جلد و از نوع گروه سوم ابلاغ مي‌شود. جلد اول- الزامات اتصال به شبكه جلد دوم- الزامات حفاظتي جلد سوم- الزامات مخابراتي جلد چهارم- الزامات سازهاي جلد پنجم- الزامات كنترل و توالي شارژ جلد ششم- الزامات منبع تغذيه و تجهيزات جلد هفتم- دستورالعمل و چك‌ليست راه‌اندازي و نگهداري (غيرالكتريكي) جلد هشتم- دستورالعمل و چك‌ليست راه‌اندازي و نگهداري (الكتريكي) جلد نهم- مستندات و مطالعات انجام شده