پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 06 مرداد 1399

برگزاری جلسه فوق العاده کمیته راهبری طرح انرژی زمین گرمایی، مرداد ماه 1399

جلسه فوق العاده کمیته راهبری طرح انرژی زمین گرمایی از ساعت 14 الی 16 روز یکشنبه مورخ 99/05/05 به صورت مجازی برگزار گردید. این جلسه، پیرو درخواست اعضای محترم کمیته راهبری در جلسه گذشته، برگزار شد. در واقع، در جلسه گذشته مقرر شد که اعضای کمیته راهبری به منظور پیشبرد فعالیت های طرح انرژی زمین گرمایی، پیشنهادات و راهکارهای خود را در یک جلسه فوق العاده، معرفی و ارائه نمایند.
این جلسه با حضور اعضای محترم کمیته راهبری طرح انرژی زمین گرمایی، مجری طرح انرژی زمین گرمایی و همکاران ایشان برگزار شد. در ابتدای جلسه، مجری طرح انرژی زمین گرمایی، نخست اعضای جدید کمیته راهبری را که از سوی ساتبا برای حضور در جلسات کمیته راهبری، معرفی شده اند برای آقای دکتر بیگلری، نماینده محترم معاون فناوری معرفی نمود. در ادامه، نمایندگان محترم ساتبا پیشنهادات خود را برای رفع مشکلات کنونی طرح انرژی زمین گرمایی ارائه نمودند. سپس، مجری طرح انرژی زمین گرمایی، اشاره نمود که در حال حاضر مهم ترین اولویت کاری طرح، پرداخت حق الزحمه موسسات پژوهشی و دانشگاه هایی هستند که با طرح زمین گرمایی، قرارداد دارند. در این خصوص، آقای دکتر بیگلری فرمودند که سعی خواهند نمود تا این مشکل را در اسرع وقت رفع نمایند.
نهایتاً پس از بحث و بررسی های بسیار مقرر گردید که مجری طرح انرژی زمین گرمایی، نخست، مشکل پرداخت حق الزحمه موسسات پژوهشی و دانشگاه های طرف قرارداد را رفع نماید. سپس، مقرر شد در خصوص تأمین اعتبار پروژه های حوزه انرژی زمین گرمایی با موسساتی نظیر شرکت مادر تخصصی برق حرارتی، سازمان بهینه سازی مصرف سوخت، شرکت ملی گاز ایران، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، ارتباط برقرار گردد. همچنین، نمایندگان محترم ساتبا نیز تأکید داشتند که به دلیل اهمیت موضوع قوانین مرتبط با انرژی زمین گرمایی، توسط طرح زمین گرمایی پروژه ای در خصوص تهیه و تدوین پیش نویس قوانین مرتبط با بهره برداری از این منبع انرژی نیز معرفی و فراخوان گردد.