پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 07 تیر 1399

برگزاری جلسه کمیته راهبری طرح انرژی زمین گرمایی، خرداد ماه 1399

نخستین جلسه کمیته راهبری طرح انرژی زمین گرمایی در سال 1399، در روز سه شنبه مورخ 99/03/27، در سالن کنفرانس ساختمان انرژی‌های تجدیدپذیر پژوهشگاه نیرو برگزار گردید. این جلسه با حضور اعضای محترم کمیته راهبری طرح انرژی زمین گرمایی، مجری طرح انرژی زمین گرمایی و همکاران ایشان برگزار شد. یادآور می‌گردد پیرو مکاتبه معاون محترم فناوری پژوهشگاه نیرو با ریاست محترم سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا)، آقایان مهندس عبداله زاده و مهندس تقدسی از طرف سازمان مذکور به عنوان اعضای کمیته راهبری طرح توسعه فناوری‌های انرژی زمین گرمایی، انتخاب شدند که نامبردگان برای نخستین بار در جلسات کمیته راهبری طرح مذکور، شرکت می‌نمودند.
در ابتدای جلسه، مجری طرح انرژی زمین گرمایی، نخست اعضای جدید کمیته راهبری را برای سایر حضار معرفی نمود و در ادامه، سخنرانی مختصری در خصوص پروژه‌های جاری و آتی طرح انرژی زمین گرمایی ارائه نمود. سپس، آقای مهندس عبداله زاده پیشنهاد نمود تا در یک جلسه فوق العاده، در خصوص ارائه پیشنهاد پروژه‌ها به شرکت مادر تخصصی برق حرارتی، رایزنی‌های اولیه بعمل آمده و نتایج بدست آمده از جلسه مذکور حضوراً به اطلاع آقای مهندس مرجانمهر، معاون محترم فناوری رسانده شود. برای همین منظور، مقرر شد آقای مهندس نورعلیئی، فایل "دستورالعمل راهبری طرح های تحقیقات کاربردی و توسعه فناوری وزارت نیرو" را برای اعضای کمیته ارسال نماید تا آنها پس از مطالعه مندرجات دستورالعمل مذکور، برای شرکت در جلسه هماهنگی، آماده شوند. در پایان نیز مقرر گردید که جلسه هماهنگی در اولین فرصت ممکن برگزار گردد.