پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 27 خرداد 1399

مدیریت امور مالی پژوهشگاه نیرو منصوب شد

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه نیرو، همزمان با برگزاری جلسه هیأت رئیسه پژوهشگاه نیرو "رضا شمسی" به عنوان "مدیریت امور مالی پژوهشگاه نیرو" معرفی گردید. در این مراسم ابتدا با اهدای لوح تقدیر از زحمات "خانم سعیده فضائی‌فر" در طول تصدی این سمت تشکر و قدردانی شد.
در حکم انتصاب مدیریت امور مالی ضمن اشاره بر تعامل سازنده با کلیه واحدها، بر تدوین و بازبینی ادواری برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت مدیریت امور مالی، به کارگیری رویکرد پایش مالی به جای کنترل مالی با دو اصل اعطای استقلال مالی و مدرن سازی واحد مالی، برنامه ریزی و اتخاذ رویکردهای مناسب جهت مدیریت پایدار منابع مالی و انضباط مالی متناسب با ماموریت‌های پژوهشگاه، ایجاد پیوستگی بین ساختار بودجه عمومی/ بودجه داخلی با نظامات مالی سازمان، استقرار سیستم داشبورد مالی مبتنی بر روش‌های مناسب و روزآمد حسابداری مدیریت، توسعه به کارگیری موثر فناوری اطلاعات با هدف تسریع عملیات مالی پژوهشگاه، دقت و تاکید بر ارتقاء منزلت همکاران و اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با پژوهشگاه، شفافیت عملکرد، پاسخ گویی و انجام روان و منظم امور و حتی المقدور تعیین تکلیف ارباب رجوع در اولین مراجعه، طراحی و استقرار راهکارهای مناسب و مبتنی بر تفویض اختیار به منظور مدیریت منابع طرح‌ها و پروژه های پژوهشی، استقرار میز خدمت (فیزیکی و الکترونیکی) و ارائه خدمات مشاوره و آموزش ضوابط و مقررات مالی و معاملاتی به مراجعه کنندگان اشاره شده است.