پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 26 فروردین 1399

غربالگری بیماری Covide -19 در پژوهشگاه نیرو انجام شد

به منظور برقراری الزامات حفظ سلامت کارمندان و اجرای پروتکل بهداشتی ابلاغی وزارت بهداشت، پژوهشگاه نیرو نسبت به غربالگری بیماری کرونا برای عموم کارکنان اقدام نمود.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه نیرو، این غربالگری با حضور کارشناس مسئول HSE پژوهشگاه نیرو و رعایت اصول ایمنی و بهداشتی توسط آزمایشگاه تخصصی ویروس شناسی مورد تایید وزات بهداشت درمان و آموزش پزشکی، به منظور شناساسی همکاران مبتلا و فاقد علائم و به جهت کاهش ریسک شیوع بیماری در پژوهشگاه نیرو انجام شد. هدف از این اقدام جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و اطمینان از سلامتی کارکنان می باشد.