پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 04 اسفند 1398

برگزاری جلسه دفاع دانشجوی كارشناسی ارشد مشترك پژوهشگاه نیرو و دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

در راستای سیاست حمایت از پروژه‌های دانشگاهی از طریق ترتیب دادن دوره‌های مشترك بین پژوهشگاه نیرو با دیگر دانشگاه‌های كشور، پروژه "استفاده از لجن حاصل از شستشوی شیمیایی بویلرهای نیروگاه‌ها در ساخت بتن" بین این پژوهشگاه و دانشكده مهندسی عمران دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تعریف گردیده بود.
طی دو سال گذشته فعالیت‌های مشتركی بین این دو نهاد برای هر چه غنی تر شدن نتایج این پروژه انجام شده بود. ماحصل این تلاش‌ها نیز در جلسه دفاع از این پایان نامه كارشناسی ارشد در روز دوشنبه به تاریخ بیست و هشتم بهمن 1398 در سالن كنفرانس دانشكده مهندسی عمران این دانشگاه ارائه گردید. در این جلسه نماینده گروه محیط زیست پژوهشگاه نیرو شركت داشت و مطالبی در خصوص لزوم انجام این تحقیق برای كشور، بیان نمود.