پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 29 بهمن 1398

برگزاری جلسه دفاع دانشجوی كارشناسی ارشد مشترك پژوهشگاه نيرو و دانشگاه اميركبير

در راستای سياست حمايت از پروژه‌های دانشگاهی از طريق ترتيب دادن دوره‌های مشترك بين پژوهشگاه نيرو با ديگر دانشگاه‌های كشور، پروژه "استحصال سوخت بيوديزل از تركيبات روغنی در تصفيه خانه فاضلاب شهری" بين اين پژوهشگاه و دانشكده مهندسی شيمی دانشگاه اميركبير تعريف گرديده بود.
طی دو سال گذشته فعاليت‌های مشتركی بين اين دو نهاد برای هر چه غنی تر شدن نتايج اين پروژه انجام شده بود. ماحصل اين تلاش‌ها نيز در جلسه دفاع از اين پايان نامه كارشناسی ارشد در روز يكشنبه مورخ بيست و هفتم بهمن 1398 در سالن كنفرانس دانشكده مهندسی شيمی اين دانشگاه ارائه گرديد. در اين جلسه نماينده گروه محيط زيست پژوهشگاه نيرو شركت داشت و مطالبی در خصوص لزوم انجام اين تحقيق برای كشور، بيان نمود.