پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 05 بهمن 1398

برگزاری جلسه کمیته مرجع تخصصی حفاظت فنی (IP)

جلسه بازنگری استانداردهای وزارت نفت (IPS) درخصوص حفاظت فنی ( TP) در تاریخ 98/7/9 و 98/7/10 با حضور جمعی از صاحبنظران در محل اداره کل نظام فنی اجرایی و ارزشیابی طرح‌ها برگزار گردید.
در این جلسه، بخش دوم استاندارد IPS-M-TP-750 (که به خصوصیات مواد به کار رفته به عنوان پشت‌‌ بند در آندهای به کار رفته در حفاظت کاتدی می‌پردازد) توسط یکی از اعضا محترم گروه ارائه و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در ادامه تغییراتی به عنوان پیشنهاد از طرف یکی از کارشناسان تامین مواد پشت بند در صنعت مطرح گردید که البته چندان مورد استقبال اعضا قرار نگرفت.
از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه یشنهاد مطالعه اثر مقدار سولفور و کربن در عملکرد این پشت بندها بود که توسط جناب‌آقای سلطانلو مطرح گردید و در نهایت مقرر شد که این موضوع مورد مطالعه قرار گیرد و نتایج حاصل از آن در جلسه‌های آتی بررسی گردد.
در پایان نیز در خصوص بند 7 استاندارد IPS-TP-820 با موضوع معیارهای حفاظت کاتدی، نکاتی در زیربندهای مختلف اضافه و مورد تایید اعضا قرار گرفت.