پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 24 دی 1398

فراخوان برون سپاری خدمات کنترل پروژه و مدیریت حاکمیت طرح

پژوهشگاه نيرو در نظر دارد ارائه خدمات کنترل پروژه و مدیریت حاکمیت طرح خود را از طریق برگزاری فراخوان به پیشنهاددهنده واجد صلاحیت واگذار نماید، لذا از کلیه متقاضیانی که دارای توان مالی، اجرایی، کادر فنی مجرب در این زمینه می‌باشند، دعوت به عمل می‌آيد تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 98/11/12 مدارک خود شامل تصویر آگهی تاسیس، اساس‌نامه، آخرین آگهی تغییرات، تصویر مجوزها و امتیازهای اخذ شده، رضایت‌نامه از کارفرمایان قبلی و رزومه افراد اصلی فعال در پروژه‌ را به پست الکترونیکی Quality@nri.ac.ir و یا آدرس پستی تهران، شهرك قدس، انتهای غربی بلوار شهید دادمان، پژوهشگاه نيرو، دفتر مدیریت برنامه‌ریزی وکیفیت ارسال نمایند.
مراحل انتخاب شرکت/موسسه منتخب

  • مرحله اول: ارزیابی اولیه

در این مرحله پژوهشگاه نیرو با توجه به مدارک ارسال شده توسط متقاضیان و با توجه به سوابق اعلامی، اقدام به مرحله اول ارزیابی (ارزیابی کیفی) می‌نماید. در این مرحله شرکت‌ها و موسسات با معیارهایی چون سابقه و تجربه مرتبط در این موضوع و انجام موارد مشابه، مبلغ قرارداد، توان و ثبات مالی شرکت، رضایت کارفرمایان قبلی داشتن نظام کیفی و گواهینامه مربوطه و نظام کنترل پروژه، مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

  • مرحله دوم: ارائه پیشنهاد فنی/ مالی
متقاضیانی که در مرحله ارزیابی اولیه حد نصاب لازم را کسب نموده‌اند به مرحله دوم ارزیابی جهت ارسال پروپوزال و پیشنهاد قیمت دعوت می‌گردند.
  • مرحله سوم: ارزیابی فنی پیشنهادات اعلام شرکت/موسسه منتخب
در این مرحله پژوهشگاه نیرو با توجه به پیشنهادهای فنی/ مالی که توسط متقاضیان ارائه شده است اقدام به ارزیابی فنی/ مالی می‌نماید. و درنهایت امتیاز کل براساس امتیاز فنی و قیمت پیشنهادی محاسبه و تراز می‌گردد. در نهایت از برنده نهایی جهت انجام فرآیند عقد قرارداد دعوت به عمل می‌آید.

سرویس کنترل پروژه

بسته سرویس  محتوای بسته سرویس               بررسی و کنترل فرآیندها و مستندات پروژه
تعریف پروژه
بازنگری قرارداد
گزارش مرحله‌ای
صورت ‌وضعیت پروژه امانی
نشست کمیسیون فنی
بازنگری توافق‌نامه اجرای طرح/پروژه
توافق‌نامه اجرای طرح/پروژه
مسکوت
فسخ
پایان فنی
خاتمه مالیفعالیت‌های کنترلی پروژه
بررسی و اعلام نظر درباره صحت اطلاعات پروژه‌های بحرانی
تکمیل قسمت مربوطه در فرم نشست پروژه بحرانی
تکمیل چک لیست ماهانه فعالیت‌های کنترل پروژه
مشارکت در تهیه گزارش ماهانه
بررسی برنامه و بودجه
ثبت و بروزرسانی پروژه/فعالیت در سامانه EPM
ثبت اطلاعات پروژه‌ در سامانه EPM و MSP
اعمال بازنگری پروژه در MSP
تخصیص فرد به فعالیت پروژه در MSP
بروزرسانی پیشرفت پروژه به صورت ماهانه
بارگذاری مستندات روی سایت پروژه
تعریف فعالیت غیر از پروژه در هر واحد مجری
تخصیص فرد به فعالیت غیر از پروژه در MSP هر واحد مجری

سرویس کنترل طرح

بسته سرویس  محتوای بسته سرویس               


بررسی و کنترل فرآیندها و مستندات طرح
منشور طرح
گزارش نهایی طرح
خاتمه طرح
مشارکت در تهیه گزارش پیشرفت ماهانه طرح
فرم تحقق منافع طرح
فرم مدیریت ارتباطات
فرم مدیریت تدارکات
فرم مدیریت تغییرات طرح
فرم مدیریت ذینفعان طرح
فرم مدیریت ریسک
فرم مدیریت زمان بندی
فرم مدیریت طرح
فرم مدیریت فصول مشترک طرح
فرم مدیریت کارکنان طرح
فرم مدیریت کیفیت
فرم مدیریت مالی
فرم مدیریت محدوده
تهیه گزارش انتقال دانش طرحثبت و بروزرسانی طرح در سامانه EPM
ثبت اطلاعات طرح‌‌ در سامانه EPM و MSP
اعمال بازنگری طرح در MSP
بروزرسانی پیشرفت طرح به صورت ماهانه
بارگذاری مستندات روی سایت طرح
تعریف فعالیت غیر از پروژه در هر واحد طرح
تخصیص فرد به فعالیت غیر از پروژه در MSP هر واحد طرح