پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 09 دی 1398

برگزاری جلسه کمیسیون فنی پروژه "طراحی مفهومی نیروگاه های زمین گرمایی دومداره" – دی ماه 1398

در روز دوشنبه مورخ 1398/10/9، جلسه کمیسیون فنی مراحل اول و دوم پروژه "طراحی مفهومی نیروگاه‌های زمین گرمایی دومداره" در سالن سخنرانی ساختمان انرژی‌های تجدیدپذیر پژوهشگاه نیرو برگزار گردید. در این جلسه، مجری طرح توسعه فناوری‌های انرژی زمین گرمایی و سایر کارشناسان طرح مذکور، نماینده کنترل پروژه و مدیر پروژه مربوطه نیز حضور داشتند. عناوین گزارش‌های مراحل اول و دوم پروژه، شامل موارد زیر می‌گردند:
- بررسی ملاحظات طراحی سیستم تولید توان، پیکربندی‌های مختلف و انتخاب پیکربندی مناسب
- معرفی و تحلیل ترمودینامیکی و اقتصادی پیکربندی پیشنهاد شده
در ابتدای جلسه، مدیر پروژه، سخنرانی کوتاهی در خصوص نتایج مراحل اول و دوم پروژه ایراد نمود. سپس، کارشناسان پژوهشگاه سوالاتی را در خصوص نحوه اجرای مراحل فوق الذکر از وی پرسیدند که مدیر پروژه، پاسخ‌های مربوطه را برای حاضرین تشریح نمود. نهایتاً پس از خاتمه گفتگوها، گزارش‌های مراحل مذکور، مورد تأیید قرار گرفتند.