پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 29 آبان 1398

سومین نشست کارگروه تخصصی تدوین نظام نامه بازرسی فنی صنعت برق برگزار شد

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه نیرو، تدوین نظامنامه بازرسی فنی با هدف ایجاد سازوکاری جهت اطمینان از اجرای استانداردها و سامان‌دهی نظام‌مند به مقوله بازرسی فنی در سطح صنعت برق در تعامل مثبت و سازنده با نهادها و مراجع ذی‌ربط، یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.
بر این اساس در نشست سوم در خصوص عنوان نظام‌نامه، اسناد مرتبط، اهداف و .... بحث و بررسی‌هایی صورت پذیرفت و نظام‌نامه با عنوان" بازرسی فنی تجهیزات تخصصی صنعت برق" مورد تایید قرار گرفت.
این نشست با حضور نمایندگانی از وزارت نیرو، شرکت‌های مادر تخصصی توانیر، برق حرارتی، ساتکاب، سندیکای صنعت برق و همکاران مرکز آبا نیرو در پژوهشگاه نیرو برگزار گردید.