پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 23 مهر 1398

افزایش توان نیروگاه‌ها با پیاده سازی طرح نوآورانه تطبيق توربين‌های گازی با شرايط محيطی محل نصب

دكتر مسعود قديمی مدير طرح توسعه فناوری‌های مرتبط با كمپرسور توربين‌های گازی نيروگاهی به منظور ارتقای توان و راندمان، ضمن اعلام اين خبر افزود: افزايش ميزان توليد برق به خصوص در ايام گرم سال يكی از نيازهای روز كشور است. نيروگاه‌های حرارتی و بالتبع توربين‌های گازی سهم عمده‌ای از توليد برق در كشور را دارا می‌باشند. طبق آخرين آمار منتشرشده بيش از 60 درصد از توان توليدی ساليانه توسط توربين‌های گازی در سيكل ساده و تركيبی توليد می‌شوند. برای پاسخگويی به نياز افزايش توليد يا بايد نيروگاه‌های بيشتری احداث نمود و يا ظرفيت توليد نيروگاه‌های موجود و از جمله توربين‌های گازی را با استفاده از طرح‌های ارتقاء افزايش داد. از نظر هزينه و سرعت اجرا روش دوم بسيار مناسب‌تر است. توربين‌های گازی در فصول گرم سال كه اتفاقا مصادف با پيك مصرف نيز می‌باشد، به دليل فاصله گرفتن از شرايط طراحی دچار افت توان می‌شوند. طرح‌های ارتقای و تطبيق توربین‌های گازی با شرايط محيطی بر ايجاد تغيير در توربين گازی به منظور جبران اين افت توان در شرايط محيطی محل نصب متمركز می‌باشند.
پژوهشگاه نيرو با همكاری شركت توربوتك و هماهنگی شركت مادرتخصصی توليد برق حرارتی برای تطبيق دو توربين گازی Frame9 و V94.2 با شرايط محيطی كه عمده‌ترين توربين‌های گازی در نيروگاه‌های كشور از حيث ميزان توليد می‌باشند، طرح‌های كاملا بومی را با موفقيت پياده‌سازی كرده است.
وی با اشاره به اينكه اين طرح براي برای توربين گازی Frame 9 در دو فاز ارتقای جزئی و ارتقای اساسی اجرا شده است، گفت: در ارتقای جزئی با افزايش زاويه بازشدگی پره راهنمای ورودی كمپرسور (IGV) و نصب سنسورهای جديد و تغييراتی در سيستم كنترل، توان اين مدل توربين گازی به ميزان 2 تا 3 مگاوات در هر واحد گازی افزايش يافت. با پياده سازی اين طرح در سه بلوك تركيبی 2 به 1 با احتساب افزايش توان ناشی از بخش بخار، اين طرح توانست توان نيروگاه را 24 مگاوات افزايش دهد. با پياده‌سازی اين طرح بر روی هر 34 واحد فريم 9 موجود در كشور، می‌توان توان را به ميزان 136 مگاوات افزايش داد. در فاز ارتقای اساسی اين مدل از توربين گازی، پره‌های ثابت كمپرسور برای دماهای محيطی بالا بازچينی شده و زوايای نصب آنها از نظر آيروديناميكی بهينه می‌شود. اين امر كمك می‌كند تا در فصول گرم دبی بيشتری از توربين گازی عبور كرده و بر اساس نتايج تست نيروگاه پايلوت، توان در مجموع حدود 7 مگاوات در هر واحد افزايش يابد. با اعمال اين طرح‌ها به كل ناوگان فريم 9 در مجموع حدود 350 مگاوات افزايش توليد توان در ايام گرم سال خواهيم داشت.
مدير پروژه‌های تطبيق توربين گازی با شرايط محيطی همچنين به اجرای طرح ارتقای اساسی برای توربين گازی V94.2 اشاره نمود و افزود: نتايج تست اعمال طرح بازچينی پره‌های ثابت كمپرسور در نيروگاه پايلوت نشان مي‌دهد كه توربين گازی V94.2 نيز در دمای محيطی بالا حدود 8 مگاوات افزايش توان خواهد داشت. با پياده‌سازی اين طرح در تنها 50 واحد از ناوگان موجود، 400 مگاوات افزايش توان خواهيم داشت.
قدیمی متذکر شد: هزينه اجرای پايين نسبت به احداث واحد جديد، استفاده از توان دانش بنيان كاملا بومی و زمان پياده‌سازی بسيار كوتاه از مهمترين شاخصه‌های اين طرح است.