پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 21 مهر 1398

برگزاری جلسه کمیته راهبری طرح توسعه فناوری‌های انرژی زمین گرمایی- مهرماه 1398

در تاریخ 1398/7/17، جلسه کمیته راهبری طرح توسعه فناوری‌های انرژی زمین گرمایی با حضور اعضای محترم کمیته مذکور در سالن جلسات ساختمان انرژی‌های تجدیدپذیر پژوهشگاه نیرو برگزار گردید. در جلسه قبلی کمیته راهبری، بنا به درخواست اعضای محترم کمیته، مقرر گردید که از این پس، در برخی از جلسات کمیته راهبری، نتایج و دستآوردهای پروژه‌هایی که مراحل اجرایی آن خاتمه یافته است برای حضار ارائه گردد. پیرو این درخواست، در جلسه فوق الذکر، مدیر پروژه "ارزیابی فنی و اقتصادی تأمین گرمایش روستای قینرجه با استفاده از انرژی زمین گرمایی" از دانشگاه صنعتی شریف با ایراد یک سخنرانی، گزارش مختصری از نحوه اجرای پروژه و نتایج بدست آمده از آنرا برای اعضای کمیته ارائه نمود. در حین سخنرانی مدیر پروژه، اعضای کمیته راهبری سوالاتی را مطرح نمودند که مدیر پروژه، پاسخ سوالات مطرح شده را برای حضار ارائه نمود. پس از پایان ارائه دستآوردهای پروژه، اعضای کمیته راهبری، مراتب رضایت خود را از نحوه اجرای پروژه اعلام نمودند.