پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 13 شهریور 1398

انتصاب مدیر گروه پژوهشی حقوق و مدیر گروه پژوهشی تجهیزات دوار مکانیکی

دکتر محمدصادق قاضی زاده رئیس پژوهشگاه نیرو، طی احکام جداگانه، دکتر حسین مهدی زاده را به سمت مدیر گروه پژوهشی حقوق و دکتر احسان توکلی را به سمت مدیر گروه پژوهشی تجهیزات دوار مکانیکی منصوب کرد.