پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 22 تیر 1398

آگهی مناقصه برون‌سپاری ارائه خدمات کنترل پروژه معاونت فناوری پژوهشگاه نیرو (4/ع/98)

پژوهشگاه نيرو در نظر دارد ارائه خدمات کنترل پروژه معاونت فناوری خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیشنهاددهنده واجد صلاحیت واگذار نماید، لذا از کلیه متقاضیانی که دارای توان مالی، اجرایی، کادر فنی مجرب در این زمینه و دفتر مرکزی در تهران می‌باشند، دعوت به عمل می‌آيد ضمن واريز نمودن مبلغ یک میلیون ريال، به حساب شماره 2174989002004 به نام پژوهشگاه نيرو نزد بانك ملی ايران، شعبه فلسطين شمالی، كد 604، قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملی، از تاريخ انتشار آگهی تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه، مورخ 98/04/26، جهت دريافت اسناد مناقصه با ارائه معرفی‌نامه و اصل فیش واریزی به آدرس: تهران، شهرك قدس، انتهای غربی بلوار شهید دادمان، پژوهشگاه نيرو، امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات مراجعه نمايند. لازم به ذكر است پژوهشگاه نيرو در رد يا قبول كليه پيشنهادها مختار می‌باشد. همچنين هزينه درج يك نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.