پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 15 تیر 1398

تولید بیوگاز از پسماند روغن پالم به عنوان سوخت بویلرها

کسب انرژی پایدار از زیست توده، منبع درآمد با ارزشی برای کشتکاران و کارخانه‌هایی است که تا‌کنون در بخش تولید روغن پالم موفق بوده‌اند. پساب کارخانه تولید روغن پالم پس از فرایند تخمیر به بیوگاز تبدیل می‌شود. بعد از این فرایند هضم بی‌هوازی، بیوگاز توسط سیستم Carborex® MS خالص‌سازی شده و به بیومتان تبدیل می‌شود. بیومتان نیز پس از تزریق به شبکه گازی و نیز با به کارگیری تکنولوژی DMT، فشرده شده و به بیوCNG یا بیو LNG، به‌عنوان سوخت وسایل نقلیه تبدیل می‌شود.