پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 15 تیر 1398

برگزاری هشتمین جلسه کمیته راهبری طرح توسعه فناوری‌های انرژی زمین گرمایی- تیر ماه 1398

در تاریخ 1398/4/5 نخستین جلسه کمیته راهبری طرح توسعه فناوری‌های انرژی زمین گرمایی با حضور اعضای محترم کمیته مذکور در سالن جلسات ساختمان انرژی‌های تجدیدپذیر پژوهشگاه نیرو برگزار گردید. این جلسه، با هدف ارائه گزارشی از وضعیت پروژه‌های جاری و آتی طرح انرژی زمین گرمایی به اعضای کمیته راهبری، برگزار گردید. در جلسه، ابتدا مجری طرح انرژی زمین گرمایی، با ایراد سخنرانی خود، میزان پیشرفت 5 پروژه جاری طرح را برای حضار تبیین نمود. در ادامه، وی به فراخوان‌های اجرا شده در ماه‌های اردیبهشت و خرداد، اشاره نمود. همچنین، وی بیان نمود که مقرر شده است یکی از پروژه‌های فراخوان شده از زیر مجموعه سند انرژی زمین گرمایی، به دلیل به حد نصاب نرسیدن شرکت کنندگان، مجدداً در تیر ماه سال جاری (1398)، فراخوان گردد. در ادامه، یکی از اعضای کمیته راهبری از مجری طرح درخواست نمود که در جلسات آتی کمیته، دستآوردهای یکی از پروژه‌های جاری طرح، توسط مدیر پروژه مربوطه، برای کلیه اعضا تشریح گردد. در همین راستا، مقرر گردید در جلسه آتی کمیته راهبری، گزارش پیشرفت کار یکی از پروژه‌های مرتبط با پمپ‌های حرارتی زمین گرمایی، ارائه گردد.