پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 15 تیر 1398

آگهی مناقصه برون سپاری ارائه خدمات ستادی پژوهشگاه نیرو در سال 99-98 (3/ع/98)

پژوهشگاه نيرو در نظر دارد انجام خدمات ستادی مورد نیاز خود در سال 99-98 را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیشنهاد دهنده واجد صلاحیت واگذار نماید، لذا از کلیه متقاضیانی که دارای توان مالی، اجرایی، کادر فنی مجرب در این زمینه و دفتر مرکزی در تهران می‌باشند، دعوت به عمل می‌آيد ضمن واريز نمودن مبلغ یک میلیون ريال، به حساب شماره 2174989002004 به نام پژوهشگاه نيرو نزد بانك ملی ايران، شعبه فلسطين شمالی، كد 604 ، قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملی، از تاريخ انتشار آگهی تا پایان وقت اداری روز شنبه، مورخ 98/04/22، جهت دريافت اسناد مناقصه با ارائه معرفی نامه و اصل فیش واریزی به آدرس: تهران، شهرك قدس، انتهای غربی بلوار شهید دادمان، پژوهشگاه نيرو، امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات مراجعه نمايند. لازم به ذكر است پژوهشگاه نيرو در رد يا قبول كليه پيشنهادها مختار می‌باشد. همچنين هزينه درج يك نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.