پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 11 اسفند 1397

برگزاری هشتمین جلسه کمیته راهبری طرح توسعه فناوری‌های انرژی زمین گرمایی- اسفند ماه 1397

در تاریخ 1397/12/8 هشتمین جلسه کمیته راهبری طرح توسعه فناوری‌های انرژی زمین گرمایی با حضور اعضای محترم کمیته راهبری در سالن جلسات ساختمان انرژی‌های تجدیدپذیر پژوهشگاه نیرو برگزار گردید. این جلسه، با هدف تشریح کامل تر و تصویب پروژه‌های پیشنهادی طرح انرژی زمین گرمایی برای اجرا در سال 1398، تشکیل شده بود. در جلسه پیشین، مقرر گردید که کارشناسان طرح انرژی زمین گرمایی، مطالب بیشتری در خصوص جنبه‌های فناورانه و همچنین نحوه محاسبه هزینه پروژه‌های پیشنهادی را برای اعضای کمیته راهبری، ارائه نمایند. در ادامه جلسه، مجری طرح انرژی زمین گرمایی، عناوین پروژه‌های پیشنهادی جهت ارائه در فراخوان و واگذاری به دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی در سال آتی (1398) را برای اعضای کمیته راهبری، مطرح نمود. پس از بحث و بررسی مفصل در خصوص پروژه‌ها، با اکثریت آرا، اعضای کمیته، موافقت خود را با فراخوان و اجرای پروژه‌های پیشنهادی در سال 1398، اعلام نمودند. البته، طی مذاکرات صورت گرفته، مقرر گردید که شرح خدمات برخی از پروژه‌ها، تغییر نماید.