پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 10 بهمن 1397

برگزاری هفتمین جلسه کمیته راهبری طرح توسعه فناوری‌های انرژی زمین گرمایی- بهمن ماه 1397

در تاریخ 1397/11/8 هفتمین جلسه کمیته راهبری طرح توسعه فناوری‌های انرژی زمین گرمایی با حضور اعضای محترم کمیته راهبری در سالن جلسات ساختمان انرژی‌های تجدیدپذیر پژوهشگاه نیرو برگزار گردید. این جلسه، با هدف تصویب پروژه‌های پیشنهادی طرح انرژی زمین گرمایی برای اجرا در سال 1398، تشکیل شده بود. در ابتدای جلسه، مجری طرح انرژی زمین گرمایی، گزارش مختصری در خصوص پروژه‌های جاری طرح یاد شده را برای حضار ارائه نمود. در ادامه، ایشان، عناوین پروژه‌های پیشنهادی جهت ارائه در فراخوان و واگذاری به دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی در سال آتی (1398) را برای اعضای محترم کمیته راهبری، مطرح نمود. پس از بحث و بررسی‌های بعمل آمده، مقرر گردید عناوین و بعضاً شرح خدمات برخی از پروژه‌ها، تغییر نماید. به دلیل طولانی شدن مباحث، مقرر گردید که در جلسه آتی، مباحث مربوط به پروژه‌های پیشنهادی ادامه یابد.