پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 02 بهمن 1397

برگزاری نشست با موضوع "ساخت كاتاليست سيستم SCR برای حذف NOX نيروگاه‌های كشور"

از آنجائيكه آلاينده NOX يكی از آلاينده‌های توليدی در نيروگاه‌ها و صنايع است و حذف آن از دغدغه‌های دست اندركاران سند " توسعه فناوری‌های مديريت آلاينده‌ها در صنعت برق" است، روش‌های مختلف دستيابی به اين هدف همواره مورد توجه اين دست اندركاران بوده است.
بر اين اساس از سركار خانم دكتر پورخليل از پژوهشگاه صنعت نفت دعوت گرديد تا در نشستی جوانب مختلف ساخت كاتاليست برای سيتم SCR را تشريح نمايند و برای اين هدف در تاريخ 97/10/30 جلسه‌ای با حضور ايشان و اعضای گروه محيط زيست برگزار گرديد. در اين نشست ابعاد مختلف اخت يك چنين كاتاليزورهايی بررسی و چالش‌های يك چنين تحقيق مورد بحث قرار گرفت.