پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 18 دی 1397

برگزاری ششمین جلسه کمیته راهبری طرح توسعه فناوری‌های انرژی زمین گرمایی- دی ماه 1397

در تاریخ 1397/10/5، ششمین جلسه کمیته راهبری طرح توسعه فناوری‌های انرژی زمین گرمایی با حضور اعضای محترم کمیته راهبری در سالن جلسات ساختمان انرژی‌های تجدیدپذیر پژوهشگاه نیرو برگزار گردید. این جلسه، با هدف تعیین الزامات اجرایی پروژه "بازنگری سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری‌های مرتبط با انرژی زمین گرمایی"، تشکیل شده بود. در ابتدای جلسه، مجری طرح انرژی زمین گرمایی مراحل تهیه سند یاد شده را برای حضار ارائه نمود. سپس، وی پیشنهادات خود در خصوص الزامات بازنگری سند فوق الذکر را نیز برای اعضای کمیته، تشریح نمود. در ادامه جلسه، اعضای کمیته راهبری، موارد پیشنهاد شده از سوی مجری طرح را به طور کامل مورد بحث و بررسی قرار دادند. در پایان جلسه، الزامات پیشنهادی نهایی جهت تصویب به رای گذاشته شد و موارد تایید شده، در صورتجلسه مربوطه درج گردید. سپس، صورتجلسه یاد شده توسط همه اعضای کمیته راهبری، امضاء گردید.