پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 08 دی 1397

برگزاری نشست در خصوص مانيتورينگ وضعيت ترانسفورماتورهای قدرت با اندازه گيری گازها

در تاريخ 1397/10/2 نشستی با شركت اعضای گروه محيط زيست پژوهشگاه نيرو و شركت آنام انرژی گستران در خصوص مانيتورينگ وضعيت ترانسفورماتورهای قدرت با استفاده از اندازه گيری گازهای محلول در روغن ترانس برگزار گرديد.
در اين نشست ابتدا آقای مهندس ابراهيم ابراهيمی درباره تلاش‌های انجام گرفته در شركت متبوع خود مطالبی ارائه نمودند و در ادامه حاضرين در جلسه سئوالاتی را در مورد نحوه كار دستگاه ساخته شده و آينده اين روش‌ها مطرح نمودند كه از سوی آقای مهندس ابراهيمی پاسخ داده شد.
اساسا آناليز گازهای محلول در روغن ترانس بعنوان يكی از اصلی ترين روش‌های مانيتورينگ ترانسفورماتور شناخته می‌شود. از طريق مطالعه گازهای حل شده در روغن و يافتن ارتباط انواع عيوب با گازهای توليدی بوجود آمده می‌توان عيب احتمالی ترانسفورماتور را تخمين زد.