پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 01 دی 1397

انرژی زیستی اروپا به عنوان یک بازیگر شناخته شده EA تأیید شد

از تاریخ 22 نوامبر 2018، سازمان انرژی زیستی اروپا یک متولی شناخته شده همکاری اعتباربخشی اروپا (EA) است، و یک گام رو به جلو بزرگ برای طرح‌های ENplus و GoodChips می‌باشد.
در حقیقت، EA به عنوان نگهبان رسمی زیرساخت اعتباربخشی اروپا، ارزش و اعتبار خدمات ارزیابی انطباق معتبر شناخته شده را بوسیله اعضای خود و سازمان‌های معتبر ارزیابی انطباق در بازار اروپا تضمین می‌کند.