پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 29 آبان 1397

نشست ارزیابی مشخصات فنی تجهیزات و انتخاب آن‌ها با هدف کاهش تلفات انرژی الکتریکی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه نیرو؛ در ابتدای این نشست مهندس صفری مدیر طرح مطالعات راهبردی کاهش تلفات انرژی الکتریکی در شبکه های توزیع برق، ضمن خوشامدگویی به حاضران به بیان کلیات طرح "مطالعات راهبردی کاهش تلفات انرژی الکتریکی در شبکه‌های توزیع نیروی برق" و چگونگی مواجهه استراتژیک با تلفات انرژی الکتریکی پرداختند.
در ادامه مجتبی گیلوانژاد عضو هیات علمی و مدیرگروه پژوهشی تجهیزات خط و پست پژوهشگاه نیرو، به‌عنوان متخصص موضوعی به تشریح محورهای اصلی این نشست تخصصی شامل عوامل، معیارها و پارامترهای اصلی در ارزیابی کلی تجهیزات شبکه توزیع برق، شناسایی تجهیزات اصلی موثر بر تلفات شبکه توزیع برق، میزان اهمیت تلفات تجهیزات در انتخاب آن‌ها، بررسی راندمان ترانسفورماتورهای توزیع در استانداردهای بین المللی، جایگاه تجهیزات ساخت ایران از دیدگاه راندمان و نظرات خبرگی در این خصوص، تعیین حد بهینه راندمان برای تجهیزات اصلی شبکه توزیع برق و اهمیت و ضرورت راه‌اندازی سامانه انتخاب تجهیزات شبکه توزیع برق پرداختند.
مهندس صفری، حاضران را به بحث پیرامون موضوعات نشست و سوالات مطرح شده در این خصوص دعوت نمودند. جلسه با مباحثه میان حاضران و نمایندگان محترم شرکت‌ها و بیان دیدگاه‌ها، نقطه نظرات تکمیلی در خصوص موضوع تداوم یافت. در این نشست تخصصی، محورهای ذیل مورد بحث و تبادل‌نظر واقع شد:
• معیارهای الزامی در ارزیابی تجهیزات اصلی شبکه توزیع برق و میزان اهمیت تلفات در انتخاب تجهیزات
• شناسایی تجهیزات اصلی موثر بر تلفات شبکه توزیع برق
• بررسی راندمان ترانسفورماتور توزیع و سایر تجهیزات اصلی شبگه در استانداردهای بین المللی
• جایگاه تجهیزات ساخت داخل از دیدگاه راندمان
• حد بهینه راندمان برای تجهیزات اصلی شبکه توزیع برق
• نظرات خبرگی در خصوص وضعیت راندمان تجهیزات اصلی شبکه
• اهمیت و ضرورت راه اندازی سامانه انتخاب تجهیزات شبکه توزیع برق
همچنین نمایندگان شرکت‌های توزیع نیروی برق شمال استان کرمان (آقای مهندس عمادآبادی از جانب خانم مهندس حسینی)، کرمانشاه (آقای دکتر رحیمی)، استان اصفهان (آقای مهندس پیرپیران) و خوزستان (خانم مهندس صباغ) نظرات و مطالب خود را برای حاضران ارائه نمودند.
بحث پیرامون موضوعات اشاره شده ادامه یافت و در نهایت مدیریت تخصصی پانل آقایان دکتر بهمن‌پور، دکتر خدرزاده و دکتر رمضان‌پور به اعلام نظرات خود و ارائه مباحث تخصصی و تکمیلی و جمع‌بندی موضوعات پرداختند.
در انتها آقای مهندس اسماعیلی به تشریح نشست تخصصی آتی با عنوان "بررسی تأثیر هوشمندسازی، منابع انرژی پراکنده و ریزشبکه‌ها بر تلفات انرژی الکتریکی شبکه‌های توزیع نیروی برق" که در تاریخ 15 بهمن‌ماه سال جاری در پژوهشگاه نیرو برگزار می‌گردد اشاره نمودند.
با توجه به مباحث مطرح شده در این نشست، مقرر شد آن‌دسته از شرکت‌های توزیع نیروی برق که متقاضی همکاری با این طرح هستند، تقاضای خود را اعلام نمایند تا جهت پیاده‌سازی نتایج هریک از پروژه‌های طرح در آن شرکت‌ها اقدام گردد.
در انتهای نشست بیانیه پایانی با توجه به مباحث متخصص موضوعی و نظرات حاضران تدوین گردید که متعاقبا به مراجع ذی‌ربط ارسال خواهد شد.