پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 20 شهریور 1397

برگزاری چهارمین جلسه کمیته راهبری طرح توسعه فناوری های کنترل وپایش خوردگی درصنعت برق ایران

در ابتدای جلسه آقای مهندس رضاخانی (مجری طرح) به بیان فعالیت های صورت گرفته یا در دست انجام و برنامه‌های آتی طرح از جمله وضعیت واگذاری و پیشرفت پروژه‌های طرح پرداختند.در ادامه بازنگری طرح و تغییرات اعمالی مورد تایید اعضا قرار گرفت.
مدل همکاری با نیروگاه‌های برق حرارتی از سوی مجری طرح مطرح و مورد تایید قرار گرفت. در پایان قرار شد نشست‌‌‌های در هفته پژوهش و نیز حاشیه سی و سومین کنفرانس بین المللی برق با حضور مدیران برق منطقه‌ای‌ و شرکت انتقال و توزیع برگزار گردد.