پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 26 شهریور 1397

بازدید کارشناسان طرح انرژی زمین گرمایی از پژوهشگاه صنعت نفت در شهریور 1397

پیرو واگذاری پروژه "تدوین دانش فنی طراحی کویل زمینی سیستم پمپ حرارتی زمین گرمایی" به پژوهشگاه صنعت نفت، در روز دوشنبه مورخ 1397/6/19، مجری طرح انرژی زمین گرمایی به همراه کارشناسان مربوطه، از پژوهشگاه فوق الذکر بازدید بعمل آوردند. در بازدید مذکور، ابتدا مدیر پروژه، گزارش مختصری از پیشرفت پروژه را برای حضار ارائه نمود. سپس، در ادامه، از امکانات آزمایشگاهی مرتبط با عملیات حفاری، تهیه سیمان و گل حفاری پژوهشگاه صنعت نفت بازدید گردید. نهایتاً در بخش زمین شناسی پژوهشگاه، طی برگزاری یک جلسه مشترک، توانمندی های بخش یاد شده در امر اکتشاف منابع انرژی زمین گرمایی برای کارشناسان طرح، معرفی شد. ضمناً در این جلسه، مدیر بخش یاد شده، پیشنهاد بهره برداری از یک منبع زمین گرمایی تحت فشار واقع در استان ایلام را مطرح نمود که مورد استقبال کارشناسان طرح قرار گرفت و مقرر شد اقدامات ضروری در خصوص دریافت اطلاعات بیشتر از منبع زمین گرمایی مذکور، صورت پذیرد.