پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 24 شهریور 1397

سمينار تخصصی «کنترل کيفيت ماژول‌های فتوولتائيک» برگزار شد

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه نیرو؛ محمد خلج کارشناس گروه پژوهشی انرژی‌های تجدیدپذیر پژوهشگاه نیرو در این سمینار به ارائه مباحثی پیرامون موضوعاتی همچون بررسی عوامل محیطی اثرگذار، بررسی استانداردها و عیوب و تاثیر اقلیم بر عمر ماژول‌های فتولتائیک پرداخت.
در ابتدای سمینار اهميت کنترل کيفيت محصولات با نموداری در خصوص عملکرد و عمر هر محصول يادآوری شد و احتمال خرابی هر محصول در دوره‌های مختلف عمر نشان داده شد. پس از آن روند استانداردسازی ماژول فتوولتائيک بيان و استانداردهای اين حوزه معرفی و دسته‌بندی گرديد. استانداردهای مذکور شامل مواردی چون استانداردهای تائيد صلاحيت، ايمنی و ساير آزمون‌های تکميلی بوده است. همچنین با توجه به نياز فعالان اين بخش آزمايشگاه‌های معتبر معرفی و اطلاعاتی در خصوص زمان و هزينه آزمون‌ها ارائه گرديد.
در ادامه‌ی سمینار پس از آشنايی با کليات کنترل کيفيت ماژول فتوولتائيک و استانداردهای مرتبط، عوامل محيطی موثر بر تخريب برشمرده شد و ساز وکارهای تخريب معرفی گرديد. عوامل محيطی ياد شده منجر به ايجاد عيوب متنوعی در ماژول فتوولتائيک می‌شود که در ادامه‌ی سمینار اين عيوب معرفی و ميزان فراوانی و احتمال وقوع آنها مورد بررسی قرار گرفته شد. همچنین این موضوع خاطر نشان شد که اگرچه استانداردهای حوزه فتوولتائيک کمک شايانی به افزايش کيفيت ماژول‌های فتوولتائيک کرده‌اند اما محدوديت‌هايی دارد که اشراف به آن می‌تواند به انتخاب بهتر يک ماژول منجر گردد بدین منظور اين محدوديت‌ها برشمرده و راهکارهايی برای پوشش آنها ارائه گرديد.
بخش پايانی سمينار نيز به اهميت اقليمی منطقه نصب پرداخته و اثر آن بر طول عمر ماژول و افزايش شدت عيوب مرتبط با هر اقليم اختصاص يافت.