پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 29 مرداد 1397

امضای قرارداد پروژه تحقیقاتی با دانشگاه تبریز- مرداد 1397

پیرو فراخوان‌های بعمل آمده، یکی از اساتید دانشگاه تبریز جهت اجرای پروژه تحقیقاتی "طراحی مفهومی نیروگاه های زمین گرمایی دومداره" انتخاب گردیده و در مرداد ماه سالجاری (1397)، قرارداد انجام پروژه یاد شده، بین پژوهشگاه نیرو و دانشگاه تبریز به امضای طرفین رسید. یادآور می‌گردد که نیروگاه‌های دومداره برای تولید برق از منابع انرژی زمین گرمایی حرارت پایین، مناسب هستند. در این پروژه، طراحی مفهومی یک نیروگاه زمین گرمایی دومداره، صورت پذیرفته و در مراحل پایانی اجرای پروژه، سناریو یا سناریوهای احتمالی برای بومی سازی ساخت یک نمونه از نیروگاه های فوق الذکر در کشور، ارائه خواهد شد.