پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 28 مرداد 1397

برگزاری سمینار معرفی طرح توسعه فناوری‌های کنترل و پایش خوردگی در صنعت برق در شرکت برق منطقه‌ای زنجان

در راستای معرفی طرح "توسعه فناوری‌های کنترل و پایش خوردگی در صنعت برق"، سمینار تخصصی در این زمینه و با اجرای مجری طرح کنترل و پایش خوردگی در صنعت برق در حضور آقای مهندس خلجی (معاون محترم برنامه‌ریزی و تحقیقات شرکت)، خانم مهندس محمدرضایی (مدیر محترم دفتر تحقیقات و کنترل کیفیت تجهیزات) و جمعی از مدیران و کارشناسان محترم شرکت برق منطقه‌ای زنجان در محل آن شرکت به انجام رسید. در ابتدای سمینار، موضوعاتی در خصوص اهمیت موضوع خوردگی در صنعت برق و توجه بیشتر مدیران به این موضوع مورد تاکید قرار گرفت. سپس معرفی طرح، اهداف طرح، چشم انداز و فعالیت‌های انجام شده و اقدامات ذیل طرح در برنامه پیش بینی شده به مدت ده سال به حاضران ارائه گردید. در انتهای سمینار، ایجاد یک کارگروه تخصصی بین پژوهشگاه و آن شرکت در زمینه مشکلات خوردگی آن شرکت مطرح گردید که مورد موافقت معاونت محترم برنامه‌ریزی آن شرکت قرار گرفت.
همچنین مقرر گردید به منظور تعامل بیشتر و همکاری‌های آتی در فاز عملیاتی، جلسه اختصاصی با مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای زنجان برگزار و محورهای همکاری مشخص گردد.