پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 15 مرداد 1397

اولین نشست تخصصی با موضوع کسب و کار در حوزه توزیع برق

اولین نشست تخصصی پروژه "طراحی،ایجاد و بهبود فضای کسب و کار در حوزه توزیع برق" با حضور نمایندگان وزارت نیرو، شرکت توانیر، شرکتهای توزیع برق، شرکت مگفا به عنوان مشاور پروژه و متخصصین و پژوهشگران این حوزه در تاریخ 1397/4/13 در پژوهشگاه نیرو با موضوع بررسی متدولوژی انجام پروژه و بحث و تبادل نظر در رابطه با نتایج حاصل از مراحل اول و دوم پروژه برگزار گردید.
در ابتدای جلسه دکتر جعفریان، مدیر پروژه، در رابطه با اهمیت نگاه به حوزه توزیع از جنبه کسب و کار صحبت نمود. وی در ادامه به تبیین موضوع و حوزه انجام این پروژه پرداخت و بیان نمود در این پروژه با بررسی وضعیت کشورهای پیشرو و تطبیق آن با وضعیت فعلی کشور، الگوی مطلوب راهبری و مشارکت بخش خصوصی و نهادهای عمومی در صنعت توزیع برق شناسایی گردیده و راهکارهای توسعه و رونق کسب و کار در این حوزه ارزیابی و اولویتبندی میگردد. وی در ادامه به بیان نتایج حاصل از انجام مرحله اول پروژه پرداخت و عنوان کرد در این پروژه نظام صنعت توزیع برق در کشورهای انگلستان، آمریکا، استرالیا، فرانسه، آلمان، ترکیه و کشورهای حوزه Nordic بررسی گردیده و کسب و کارهایی که در حوزه توزیع در این کشورها دارای رونق هستند شناسایی گردیدند. در ادامهی کار شرکت مگفا متدولوژی انجام این پروژه را تشریح نموده و نتایج حاصل از مراحل دوم این پروژه را بیان نمود.
پس از بیان نتایج پروژه، در رابطه با مباحث مطرح شده بحث و تبادل نظر صورت گرفت و مقرر گردید کلیهی مطالعات مشابهی که در ایران انجام شده است در این پروژه بررسی گردد؛ علاوه بر کشورهای پیشرفته، کشورهای با وضعیت مشابه ایران نیز در مطالعات مدنظر قرار گیرند؛ چارچوب پروژه با همکاری کلیه متخصصین تدقیق گردد؛ و همچنین سناریوهایی برای ادامهی پروژه پیشنهاد گردد که با همفکری متخصصین، بهترین سناریو انتخاب گردد.
در این جلسه جنابان آقایان مهندس مهری (نماینده معاونت هماهنگی توزیع شرکت توانیر)، مهندس الهی (نماینده دفتر نظارت بر توزیع وزارت نیرو)، مهندس شاکری (شرکت توزیع برق استان تهران)، مهندس علاقهمندان (شرکت توزیع برق استان اصفهان)، مهندس مهدوی نیا ( شرکت توزیع برق استان کرمان)، دکتر رضا دشتی (عضو هیات علمی متخصص توزیع برق)، دکتر حسین صادقی (عضو هیات علمی متخصص کسب و کار) و شرکت مگفا (مشاور پروژه) حضور داشتند.