پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 16 تیر 1397

نشست تخصصی "تعيين نقطه مطلوب تلفات در شبكه‌های توزيع برق ايران"

بر اساس برنامه‌ريزی‌های انجام شده، نشست تخصصی پروژه "تعيين نقطه مطلوب تلفات در شبكه‌های توزيع برق ايران" در راستای طرح "مطالعات راهبردی کاهش تلفات انرژی الکتریکی در شبکه‌های توزیع برق" در تاريخ بيست و پنجم تيرماه سال جاری در پژوهشگاه نيرو برگزار می‌گردد. در اين نشست كه با حضور مديران، متخصصان، انديشمندان و ذينفعان مطالعات و پياده‌سازی روش‌های كاهش تلفات در شبكه‌های توزيع برق تشكيل می‌گردد، در نظر است پس از ارائه كليات مطالعات اوليه انجام شده، بسترسازی لازم برای توسعه مطالعات در سطح شبكه‌های توزيع برق كشور از طريق مشاركت تمامی ذينفعان انجام گيرد و با هدف تعيين قطب‌های مطالعاتی تلفات بر اساس شرايط جغرافيايی، اقليمی و شرايط و مشخصات فنی شبكه‌های توزيع برق كشور، تنوع ذاتی مقدار تلفات در شبكه‌های توزيع و از آن طريق، تعيين نقطه بهينه تلفات در هر قطب مطالعه گردد.