پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 10 تیر 1397

بازديد كارشناسان طرح از شركت فولاد آلياژی اصفهان

در راستای انجام پروژه " امكان سنجی فنی و اقتصادی و ارائه برنامه عملياتی برای ساخت فولادهای جديد مقاوم به خوردگی مناسب جهت استفاده در نيروگاه‌های برق ، امكانات و توانمندی‌های يكی ديگر از شركت‌های مرتبط با اين پروژه ، يعنی فولاد آلياژی اصفهان نيز توسط تيم مديريتی پروژه مذكور در خرداد ماه مورد بازديد قرار گرفت .
اين بازديد با هدف بررسی قابليت ها و محدوديت‌های شركت فولاد آلياژی اصفهان در جهت تكميل فرايند انجام پروژه و با حضور مدير پروژه آقای مهندس سلطانلو و كارشناسان پروژه خانم‌ها مهندس عزيززاده آرائی و تيماسی صورت گرفت .در اين شركت ظرفيت‌های ساخت و همچنين تجهيزات قابل استفاده كه نسبت به شركت ماشين سازی اراك بيشتر است ، مورد بررسی قرار گرفت .