پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 04 تیر 1397

اولين جلسه شورای فناوری طرح توسعه فناوری‌های كنترل و پايش خوردگی در صنعت برق

در ابتدای اين جلسه، آقای مهندس رضاخانی (مجری طرح) به بيان اهداف، اقدامات انجام شده و عناوين طرح‌های سند و همچنين پروژه‌های مرتبط با هر طرح پرداختند.
همچنين گزارشی از جلسات كميته راهبری و هم انديشی كه تاكنون برگزار گرديده با ذكر نتايج و دستاوردها، برنامه تفضيلی سال 97 و در نهايت اقدامات آتی در رابطه با طرح ارائه گردید.
در پايان نيز مطالبی در خصوص مشكلات اجرای طرح عنوان شد و راهكارهايی توسط رياست محترم پژوهشگاه بيان گرديد.