پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 02 تیر 1397

برگزاري نشست هم‌انديشي "تعيين نقطه مطلوب تلفات در شبكه‌هاي توزيع برق ايران"

بر اساس برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده، نشست هم‌انديشي پروژه "تعيين نقطه مطلوب تلفات در شبكه‌هاي توزيع برق ايران" در تاريخ بيست و پنجم تيرماه سال جاري در پژوهشگاه نيرو برگزار مي‌گردد. در اين نشست كه با حضور مديران، متخصصان، انديشمندان و ذينفعان مطالعات و پياده‌سازي روش‌هاي كاهش تلفات در شبكه‌هاي توزيع برق تشكيل مي‌گردد، در نظر است پس از ارائه كليات مطالعات اوليه انجام شده، بسترسازي لازم براي توسعه مطالعات در سطح شبكه‌هاي توزيع برق كشور از طريق مشاركت تمامي ذينفعان انجام گيرد و با هدف تعيين قطب‌هاي مطالعاتي تلفات بر اساس شرايط جغرافيايي، اقليمي و شرايط و مشخصات فني شبكه‌هاي توزيع برق كشور، تنوع ذاتي مقدار تلفات در شبكه‌هاي توزيع و از آن طريق، تعيين نقطه بهينه تلفات در هر قطب مطالعه گردد.