پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 05 خرداد 1397

برگزاری سومین جلسه کمیته راهبری طرح توسعه فناوری‌های کنترل و پایش خوردگی در صنعت برق ایران

در ابتدای این جلسه، آقای مهندس رضاخانی (مجری طرح) به بیان فعالیت‌های صورت گرفته یا در دست انجام و برنامه‌های آتی طرح از جمله وضعیت واگذاری و پیشرفت کار پروژه‌های فنی طرح، فعالیت‌های مقدماتی ایجاد شبکه متخصصین، ایجاد شبکه آزمایشگاهی و چاپ اولین شماره خبرنامه طرح پرداختند. کلیه اعضای محترم کمیته راهبری طرح بر ایجاد شبکه متخصصین بعنوان ابزاری مناسب برای ارتباط با ذینفعان تأکید نمودند. شناسایی توانمندی‌های موجود در تمام آزمایشگاه‌های کشور در این حوزه و بکارگیری و مدیریت آنها در قالب شبکه آزمایشگاهی مورد تصویب اعضا قرار گرفت. در ادامه لزوم اجرای دقیق پروژه‌های فنی با توجه به اعتبار صنعت برق تأکید گردید. در پایان مقرر شد در راستای معرفی طرح توسعه فناوری‌های کنترل و پایش خوردگی در صنعت برق، مکاتبات با نیروگاه‌های کشور صورت پذیرد.