پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 15 بهمن 1396

همکاری ذینفعان بیوگاز در دانمارک

صنعت بیوگاز دانمارک در سال‌های اخیر شاهد پیشرفت‌های زیادی بوده است. DFFB با همکاری شهرداری‌ها و تولیدکنندگان محلی بیوگاز، از طریق کمک فنی و اقتصادی به واحدهای بیوگاز کار می‌کند. فعالیت‌های دیگر شامل پرونده‌های تجاری و مطالعات امکان سنجی، ایجاد آموزش درازمدت برای اپراتورهای فرایند بیوگاز و ترویج این صنعت در داخل و همچنین در خارج از کشور است.