پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 15 بهمن 1396

غلبه بر مشکلات نیروگاه‌های بیوگاز در هلند

100 مگاوات واحد بیوگاز در هلند نصب شده است. 80 واحد در حال بهره‌برداری است و 30 واحد با مشکل مواجه هستند و به دلیل بحران بیوگاز کشاورزی بهره‌برداری نمی‌شوند. یکی از اهداف اصلی CCS غلبه بر مشکلات موجود در واحدهای بیوگاز و استفاده از کل بودجه موجود است. بازگشت سرمایه حاصل از واحدهای بیوگاز در هلند براساس تولید انرژی تجدیدپذیر است. دولت با یارانه از انرژی تجدیدپذیر حمایت می‌کند.