پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 04 بهمن 1396

برگزاری اولین جلسه کمیته راهبری طرح توسعه فناوری‌های انرژی زمین گرمایی در دی ماه 1396

در تاریخ 1396/10/19، اولین جلسه کمیته راهبری طرح توسعه فناوری های انرژی زمین گرمایی، با حضور کارشناسانی از معاونت پژوهشکده انرژی و محیط زیست پژوهشگاه نیرو، سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا)، دانشگاه تهران در سالن جلسات ساختمان انرژی های تجدید پذیر، برگزار گردید. در این جلسه، آقای مهندس نورعلیئی (مجری طرح انرژی زمین گرمایی)، مطالبی در خصوص نحوه انتخاب اعضای کمیته راهبری، نحوه برگزاری جلسات و وظایف اعضای کمیته راهبری، برای حضار ارائه نمود.