پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 16 دی 1396

درج گزارش خلاصه مديريتي پروژه "مطالعات امکان‌سنجی استفاده از کریدورهای انتقال توان با ظرفیت بالا برای ایران در افق 1410" در بخش انتشارات سايت سيگره ايران

گزارش خلاصه مديريتي پروژه "مطالعات امکان‌سنجی استفاده از کریدورهای انتقال توان با ظرفیت بالا برای ایران در افق 1410" به عنوان اولين گزارش كميته مطالعاتي توسعه سيستم و اقتصاد سيگره ايران منتشر شد و در بخش انتشارات سايت سيگره ايران قرار گرفت.