پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 22 آذر 1396

برگزاری مراسم هم اندیشی برگزار شده فیمابین صاحبنظران صنعت تهویه مطبوع با هیئت آلمانی از موسسه IKKE و وزارت آموزش و تحقیقات آلمان

در تاریخ دوشنبه 13 آذر 1396 ، جلسه ای با موضوع همکاری بین فعالان دولتی و صنعتی ایرانی در زمینه تهویه مطبوع و صنایع وابسته با هیئتی از کشور آلمان و با حضور آقای مهندس بتولی و نمایندگان سازمان تحقیقات مدیریت در سالن حافظ پژوهشگاه نیرو، به میزبانی مرکز توسعه فناوری مدیریت بارهای سرمایشی برگزار گردید. در این جلسه که با حضور مدیران صنعتی و روسای انجمنهای صنفی و علمی برگزار گردید، پس معرفی میهمانان توسط نمایندگان سازمان تحقیقات مدیریت، مرکز توسعه فناوری مدیریت بارهای سرمایشی توسط آقایان انصاری و نخستین به مهمانان حاضر معرفی گردید. این معرفی شامل توضیحاتی در زمینه نقش بارهای سرمایشی در صنعت برق کشور و خطرات عدم مدیریت آن، معرفی پژوهشگاه نیرو، معرفی معاونت فناوری و معرفی کامل مرکز شامل : اهداف، چارت سازمانی، حوزه فعالیت، شرح حوزهها و نمونه پروژههای انجام شده میگردید. در انتها نیز دکتر مافی، توضیحاتی در زمینه مبردهای طبیعی و نقشها در صنایع ایران دادند.
پس از معرفی مرکز، هیئت آلمانی به نمایندگی آقای Karsten Beermann ، مدیر عامل سازمان IKKE ، شروع به سخنرانی کردند و فعالیتهای سازمان IKKEرا در حوزه آموزش تکنسینهای حرفهای در زمینه تهویه مطبوع و تبرید را توضیح دادند. این توضیحات شامل تاریخچه مرکز، نوع و دامنه فعالیتها، استانداردهای کاری، امکانات و آزمایشگاههای سازمان و دستاوردها و افتخارات آنها بود.
بخش بعدی مراسم به پرسش و پاسخ اختصاص یافت. در این قسمت، بیشتر زمان به بحث پیرامون آینده مبردها در جهان گذشت. نتیجه کلی پرسش و پاسخ این بود که صنعت تهویه به سمت استفاده گسترده از مبردهایی چون: دی اکسید کربن، پروپانها و آمونیاک میرود. بعد از پرسش و پاسخ نوبت به سخنرانی کوتاه توسط دکتر موسوی نایینیان رسید و ایشان بعد از تشکر از هیئت میهمان، خود صحبتهایی در مورد گذشته تهویه مطبوع ایران و مبردهای مورد استفاده قرار گرفته در آن و آینده این صنعت پرداختند که خود تاییدی بر سخنان هیئت آلمانی بود. و در نهایت، سخنرانی خداحافظی ایراد گردید و جلسه پایان یافت.
بعد از اتمام رسمی جلسه، از میهمانان خارجی به همراه مهندس بتولی و نمایندگان سازمان تحقیقات مدیریت دعوت گردید تا برای استراحت و صرف چای و قهوه به مرکز تشریف بیاورند. در آنجا آشنایی های بیشتر صورت گرفت و دوباره بحثهای علمی و صنعتی پیرامون وضعیت صنعت تهویه مطبوع در دنیا صورت گرفت که نتیجه آنها، تاکید بر اهمیت مبردها و اشراف تکنسینها و مهندسین بر استفاده صحیح از آنها بود.
در نهایت، پس از صرف چای و قهوه، مهمانان از مرکز تشریف بردند.