پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 16 فروردین 1396

آغاز فعالیت طرح توسعه فناوری های انرژی زمین گرمایی در فروردین ماه 1396

در تاریخ 1396/1/16، طرح توسعه فناوری های انرژی زمین گرمایی ، به طور رسمی فعالیت های خود را آغاز نمود. بدین ترتیب، آقای مهندس جواد نورعلیئی، با دریافت حکمی از سوی آقای مهندس مرجانمهر، معاونت محترم فناوری پژوهشگاه نیرو، به عنوان مجری طرح مذکور منصوب گردید.