پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 08 شهریور 1396

گزارش بازدید از بخش تاسیسات ساختمان 60 اتاقه پژوهشگاه نیرو

بازدید از بخش تاسیسات وموتور خانه و نیز تجهیزات BMS ساختمان 60 اتاقه پیرو هماهنگی های صورت گرفته با معاونت فناوری و مدیریت بخش تاسیسات پژوهشگاه نیرو در تاریخ 8 شهریور با حضور کارشناسان مرکز انجام شد. اهم اهداف این بازدید عبارت است از بررسی وضعیت فنی تاسیسات و موتورخانه این ساختمان، ارایه راهکارهایی جهت اصلاح تجهیزات موجود در ساختمان و در نتیجه کاهش مصرف انرژی در این ساختمان. در آینده گزارشی از این شرح این بازدید به معاونت های مربوطه ارایه خواهد شد.