پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 27 اردیبهشت 1396

بازدید از مجموعه سردخانه استقلال

بازدید از سردخانه مواد غذایی استقلال واقع در نزدیکی تهران در تاریخ 27 اردیبهشت با حضور کارشناسان مرکز صورت گرفت. سردخانه ها یکی از پرمصرف ترین بخش ها در حوزه بارهای سرمایشی است و بنابراین بررسی و ارایه راهکارهای کاهش مصرف انرژی در این بخش بسیار ضروری به نظر می رسد. در این بازدید، بخش های مختلف سردخانه مورد بررسی و بازدید قرار گرفت. هدف از این بازدید آشنایی با تجهیزات و نحوه ی کارکرد سردخانه ها، آشنایی با بخش های اتلاف کننده ی انرژی در سردخانه ها و بررسی راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی در سرخانه ها بود.